Stavba

Věcné břemeno – Typy a užívání věcného břemena + VZOR

Občanský zákoník dělí věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. Reálná břemena zavazují k tomu něco aktivně dát či konat a služebnosti zavazují k tomu něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch oprávněného. Jak to s nimi vypadá v praxi?

Co je to věcné břemeno a základní pojmy

 • Povinný – u věcných břemen jde o subjekt, který má nějakou povinnost, v případě služebností něco strpět nebo nekonat, u reálných břemen něco dát nebo aktivně konat. Povinným může být fyzická i právnická osoba a vždy je to vlastník nemovitosti.
 • Oprávněný – na druhé straně je oprávněný, tedy subjekt, který má právo něco užívat a požívat. Je to fyzická či právnická osoba, nebo vlastník nemovitosti.
 • Služebná věc – movitá i nemovitá věc, která má sloužit i někomu jinému než jejímu vlastníkovi.
 • Věc panující – věc, v jejíž prospěch byla služebnost zřízena. Práva vlastníka služebné věci jsou omezena ve prospěch vlastníka panující věci.

Služebnost

Služebnost zatíží nemovitost na dobu určitou i neurčitou. Vlastník domu, bytu či pozemku musí ve prospěch jiné nemovitosti nebo osoby něco strpět nebo se něčeho zdržet. Zákon ukládá pasivní povinnost. Jde o právo něco užívat, ale nikoli povinnost.

Občanský zákoník uvádí tyto nejčastější typy služebnosti:

 • Služebnost inženýrské sítě
 • Opora cizí stavby
 • Služebnost okapu
 • Právo na vodu
 • Služebnost rozlivu
 • Služebnost stezky, průhonu a cesty
 • Právo pastvy
 • Služebnost bytu
 • Užívací právo – „Uživateli se poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti.“ (§ 1283)
 • Požívací právo – „Poživateli se poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci.“ (§ 1285)

Věcné břemeno užívání, například věcné břemeno bytu

Osobní služebnost je zřízena ve prospěch konkrétní osoby, třeba služebnost bytu. Pokud rodiče darovali synovi byt a ve smlouvě pro sebe zřídili věcné břemeno služebnosti bytu, i když přes léto bydlí na chatě, břemeno jim dál platí a na podzim se mohou vrátit. Věcné břemeno nezapsané v katastru je třeba zapsat co nejdříve, platnost má až věcné břemeno podle listiny.

Věcné břemeno bytu na stavebním pozemku

Pozemková služebnost je spojena s konkrétní nemovitou věcí. Měla by se řešit už při ohlášení stavby.

 • služebnost inženýrské sítě
 • služebnost okapu
 • právo na vodu
 • služebnost stezky
 • služebnost průhonu
 • služebnost cesty
 • právo pastvy

 

Věcné břemeno na přístupovou cestu, chůze i jízdy

Do pozemkové služebnosti patří i služebnost energetických sítí nebo služebnost cesty.

Reálná břemena

Reálná břemena jsou dočasná, na dobu určitou, zatíží nemovitost a vlastník věci je jako dlužník ve prospěch jiné osoby zavázán něco dávat nebo konat. Jde o aktivní povinnosti.

U břemen časově neomezených musí být určeny podmínky vykupitelnosti z břemena. Břemena vázaná k osobě zaniknou se smrtí. Břemeno spjaté s vlastnictvím k určité věci přechází břemeno stejně jako vlastnická práva na další vlastníky.

Může jít o peněžité nebo naturální odvody, aktivní činnosti, určité služby, jako úklid, vaření či odvoz do nemocnice. Plnění lze poskytovat jednorázově, opakovaně, v různých intervalech s pozitivním plněním.

U reálných břemen je vztah povinný a oprávněný jako vztah dlužník a věřitel. Povinný musí závazky plnit řádně a včas, jinak má oprávněný nárok na kompenzaci. Výpočet náhrady za věcné břemeno se provádí dle zákona. Věcné břemeno vzor stáhnete ve Wordu zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.