Stavba

Ohlášení stavby – jak ho získat + VZOR

Pokud plánujete nějakou stavbu, jako je třeba chata či dům z kontejneru, si zřejmě budete muset na příslušném stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Podívejte se, jak ohlášení stavby vyřídit.

Stavby vyžadující ohlášení stavby

Stavby vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu uvádí § 104 stavebního zákona:

 • stavba rodinného domu pro bydlení a rodinnou rekreaci, která má 1 podzemní podlaží do 3 m hloubky a 2 nadzemní podlažími a podkroví 
 • stavba do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky, která má 1 nadzemní podlaží, podsklepená nanejvýš do hloubky 3 m (dílna, garáž, sklad)
 • stavba opěrné zdi do výšky 1 m hraničící s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím
 • udržovací práce, kdy jejich provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí či bezpečnost při užívání a udržovací práce na kulturních památkách
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby nezasahující do nosných konstrukcí, neměnící vzhled a nevyžadující posouzení vlivů na životní prostředí
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m, nejde-li o vodní dílo (sklep či bezodtoková jímka). (Septik a ČOV vyžadují stavební povolení)
 • terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemních bez společné hranice s veřejnou pozemní komunikací či veřejným prostranstvím, při kterých nedochází k nakládání s odpady

sprcha z palet

Co potřebujete k ohlášení stavby

 • souhlas majitele pozemku se stavebním záměrem, stavíte-li na cizím pozemku
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vyžadován)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (požární ochrana, hygiena apod.)
 • závazná stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury pro napojení příjezdové cesty komunikaci, vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn
 • projektová dokumentace:
  • průvodní a souhrnná technická zpráva
  • situační výkresy
  • dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
  • dokladová část
 • návrh kontrolních prohlídek stavby
 • při stavbě svépomocí prohlášení stavbyvedoucího o řízení provádění stavby, nebo odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor
 • situační výkres se souhlasy osob, jejichž vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemeni k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může být při stavebním záměru dotčeno
přístřešek

Formulář ohlášení stavby – VZOR

Vždy si ověřte, zda nepotřebujete stavební povolení. Ve formuláři stavebního úřadu vyplníte identifikační údaje o stavebníkovi, údaje o stavebním záměru, jejich popis a předpokládaný termín zahájení i dokončení stavby. Přiložíte specifikované přílohy. Formulář ohlášení stavby je i v příloze č. 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář ke stažení najdete níže.

ohlášení stavby

Žádost o ohlášení stavby ke stáhnutí

Žádost o ohlášení stavby VZOR k nahlédnutí

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

                                                           Adresa příslušného úřadu

                                                                         Úřad:            ………………………………………………………….

                                                                         Ulice:            ………………………………………………………….

                                                                         PSČ, obec:    ………………………………………………………….

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:…………….…………………………………………………………………………………………………..

Ohlašuje-li stavební záměr více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

           ano                  ne

III. Stavebník jedná  

   samostatně    

   je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:……………… ………………………………………………………………………………………………..

IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

  nová stavba 

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

  změna stavby před jejím dokončením

původní souhlas s ohlášením vydal………………………………………….……………………….

dne  ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

  soubor staveb

  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

  stavby zařízení staveniště

  stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal……………………………………………………….……………………………….…..

dne  ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne

   ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů……………………………..……………..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:…………………………………………………………………………………………………

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obeckatastrální územíparcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostívýměra [m²]
     
     
     
     
     
     
     

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

 ano         ne

Údaje o způsobu provádění stavebního záměru

  dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………….

  svépomocí –  jméno a příjmení:

  stavbyvedoucího (je-li předmětem ohlášení stavba pro bydlení nebo změna stavby, která je kulturní památkou), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, je v samostatné příloze

  osoby vykonávající stavební dozor (u ostatních staveb) s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o její kvalifikacije v samostatné příloze

  u staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení  ……………………………….…………………………………………………………………

Dokončení  …………………………….…………………………………………………………………

Orientační náklady na provedení stavebního záměru: …………………………………………..

Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)           ano      ne

Pokud ano, je souhlas vlastníka této nemovitostí připojen v samostatné příloze.

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:

          nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu

         stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

         sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

         závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

V …………………………………dne……..…….…….

         ………………………………………………

podpis

ČÁST B

Přílohy k ohlášení:

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k  sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.
U staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).
Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
Projektová dokumentace podle přílohy č. 12vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo vyhlášky č.  146/2008 Sb.
Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována).
Jde-li záměr, který nevyžaduje posouzení svých vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu  stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo  sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadován, nebo  závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Další přílohy podle části A    k bodu II. žádosti    k bodu VI. žádosti    k bodu X. žádosti

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.