Stavba

Ohlášení stavby – jak ho získat + VZOR

Pokud plánujete nějakou stavbu, jako je třeba chata či dům z kontejneru, si zřejmě budete muset na příslušném stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Podívejte se, jak ohlášení stavby vyřídit.

Stavby vyžadující ohlášení stavby

Stavby vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu uvádí § 104 stavebního zákona:

 • stavba rodinného domu pro bydlení a rodinnou rekreaci, která má 1 podzemní podlaží do 3 m hloubky a 2 nadzemní podlažími a podkroví 
 • stavba do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky, která má 1 nadzemní podlaží, podsklepená nanejvýš do hloubky 3 m (dílna, garáž, sklad)
 • stavba opěrné zdi do výšky 1 m hraničící s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím
 • udržovací práce, kdy jejich provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí či bezpečnost při užívání a udržovací práce na kulturních památkách
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby nezasahující do nosných konstrukcí, neměnící vzhled a nevyžadující posouzení vlivů na životní prostředí
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m, nejde-li o vodní dílo (sklep či bezodtoková jímka). (Septik a ČOV vyžadují stavební povolení)
 • terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemních bez společné hranice s veřejnou pozemní komunikací či veřejným prostranstvím, při kterých nedochází k nakládání s odpady

sprcha z palet

Formulář ohlášení stavby – VZOR

Vždy si ověřte, zda nepotřebujete stavební povolení. Ve formuláři stavebního úřadu vyplníte identifikační údaje o stavebníkovi, údaje o stavebním záměru, jejich popis a předpokládaný termín zahájení i dokončení stavby. Přiložíte specifikované přílohy. Formulář ohlášení stavby je i v příloze č. 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář stáhnete zde.

ohlášení stavby
přístřešek

Co potřebujete k ohlášení stavby

 • souhlas majitele pozemku se stavebním záměrem, stavíte-li na cizím pozemku
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vyžadován)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (požární ochrana, hygiena apod.)
 • závazná stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury pro napojení příjezdové cesty komunikaci, vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn
 • projektová dokumentace:
  • průvodní a souhrnná technická zpráva
  • situační výkresy
  • dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
  • dokladová část
 • návrh kontrolních prohlídek stavby
 • při stavbě svépomocí prohlášení stavbyvedoucího o řízení provádění stavby, nebo odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor
 • situační výkres se souhlasy osob, jejichž vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemeni k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může být při stavebním záměru dotčeno

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.